W leczeniu implantologicznym każdemu pacjentowi można przedstawić co najmniej kilka wariantów leczenia. Podstawowym kryterium doboru odpowiedniej metody leczenia jest problem z jakim zgłasza się do nas pacjent.To pacjent decyduje ostatecznie o wyborze leczenia, oczywiście w zakresie, który jest możliwy i adekwatny do stanu miejscowego i zdrowotnego. Do nas – lekarzy należy przeprowadzenie dokładnej diagnostyki i szczegółowa ocena stanu uzębienia, ewentualnych patologii w zakresie tkanek jamy ustnej. Następnie omawiamy z pacjentem możliwości terapeutyczne.

Dlatego bardzo ważna jest dla nas, czyli dla pacjenta i lekarza, pierwsza wizyta – konsultacyjna. Na tej wizycie przeprowadza się badanie oraz wykonujemy szczegółową diagnostykę opartą na tomografii komputerowej kości twarzoczaszki.

1.

Często, w toku leczenia, które wymaga niejednokrotnie etapowego postępowania musimy wykonywać takie zdjęcia kilka razy w odstępach kilkumiesięcznych. Ma to miejsce w przypadkach kiedy przed implantacja należy wykonać zabiegi regeneracyjne lub rekonstrukcyjne na kościach szczęk i żuchwy. Również, jako zdjęcia kontrolne, po zakończeniu leczenia. Trzeba podkreślić, że większość pacjentów wymaga etapowego leczenia przedimplantacyjnego związanego ze stworzeniem optymalnych warunków kostnych do implantacji wszczepów. Implanty bowiem muszą być wprowadzone tak, aby w jak najlepszy sposób odbudować na nich utracone uzębienie. Dlatego tak ważne jest, aby aparat do zdjęć rentgenowskich był bezpieczny dla pacjenta w aspekcie dawki promieniowania. Aparat, którym dysponujemy pozwala na maksymalne obniżenie dawki promieniowania i wykonywanie projekcji zdjęć tylko odcinków kości, które nas interesują. To pozwala na wykonywanie kilku zdjęć tomografii w ciągu roku, czyli tyle ile jest potrzebne dla nas celem właściwej oceny- diagnostyki- w trakcie i po leczeniu. Dlatego tez, w naszym Ośrodku, dysponujemy najnowszym sprzętem do wykonywania zdjęć tomografii stożkowej generującym obecnie najniższą dawkę promieniowania rentgenowskiego przy zachowaniu najlepszej jakości zdjęć trójwymiarowych. Obrazowanie trójwymiarowe obszarów kości, szczególnie w planowaniu i przeprowadzaniu leczenia implantoprotetycznego, moim zdaniem, powinno być standardem postępowania w naszej praktyce implantologicznej. Bez właściwego zobrazowania sytuacji kostnej nie możemy ocenić warunków, a co za tym idzie przeprowadzić właściwego leczenia.

Następnym elementem warunkującym odpowiedni poziom usług medycznych jest wykwalifikowana kadra. W naszym Ośrodku pracujemy w zespole lekarzy, którzy mają wieloletnie doświadczenie w leczeniu implantoprotetycznym. Pracujemy ze sobą od wielu lat. Dzięki temu udało się stworzyć atmosferę i wypracować standardy postępowania, które pozwalają nam na kompleksowe leczenie, czasem bardzo trudnych przypadków. Jest to niewielki, zgrany zespól lekarzy-chirurg, trzech lekarzy protetyki stomatologicznej, lekarz endodonta oraz ortodonta. Każdy z nas ma za sobą wieloletnie doświadczenie kliniczne oraz pracę akademicką. Wszyscy posiadamy specjalizację w zakresie naszej działalności.

Prowadzimy szkolenia podyplomowe dla lekarzy nabywających doświadczenia w implantologii stomatologicznej. Między innymi dlatego nasza Klinika jest również miejscem referencyjnym, do którego zgłaszają się pacjenci lub są kierowani z innych ośrodków z powikłaniami po leczeniu implantoprotetycznym.

Doświadczenie jest jednym z podstawowych czynników decydujących o wynikach leczenia. Doświadczenie pozwala na wieloletnią ocenę swojej działalności lekarskiej, ale również wypracowanie standardów postępowania w codziennej praktyce w odniesieniu do najnowszej wiedzy z zakresu naszej działalności. Pozwala unikać błędów, leczyć ewentualne powikłania, a także odnieść się krytycznie do wszelkich, czasem niekontrolowanych i nie sprawdzonych klinicznie, „nowości” w zakresie materiałów i metod leczniczych. Dzięki działalności akademickiej i edukacyjnej, na terenie kraju, ale również zagranicą (m.in. w ścisłej współpracy z Uniwersytetem w Nowym Yorku , NYU) mamy bezpośredni kontakt ze wszelkimi badaniami oraz nowymi trendami w implantoprotetyce. Od wielu lat bierzemy udział w wieloośrodkowych badaniach na temat implantów i regeneracji tkanek.

To wszystko pozwala nam na krytyczną ocenę różnych metod i podjecie decyzji, wspólnie z pacjentem o właściwej metodzie leczenia.

Pacjent, który zgłasza się do nas do leczenia jest często „wyedukowany” przez internet, w którym zawarte informacje są czasem nieprawdziwe lub tylko częściowo prawdziwe. Każda sytuacja danego pacjenta jest indywidualnym problemem terapeutycznym i wymaga takiego podejścia. Dlatego istotnym jest, aby, z tak wielu możliwości w zakresie metod zabiegowych, leczenia stomatologicznego, protetycznego zastosować u danego pacjenta tę najbardziej właściwą. Z tego powodu w swojej ofercie, w zakresie leczenia implantoprotetycznego, należy dysponować wszystkimi możliwymi „opcjami” terapeutycznymi, które jednak muszą być zastosowane adekwatnie dla każdego przypadku.

Obecne dążenie do maksymalnego skracania czasu leczenia i uproszczenia procedur doprowadza niejednokrotnie do poważnych konsekwencji, czasem trudnych do następowego leczenia powstałych powikłań. Do tego dochodzi problem podejmowania, czasem skomplikowanego leczenia przez niekompetentnych lekarzy, bez odpowiedniego doświadczenia. Na „rynku implantologicznym” obserwuję masowe zjawisko dwu-, trzydniowych kursów implantologicznych, po których stomatolodzy, którzy nie posiadają odpowiedniej specjalizacji w zakresie wymaganym i doświadczenia w leczeniu implatoprotetycznym podejmują się leczenia przypadków, które ich przerastają. To generuje falę powikłań. Pamiętajmy – implantologia stomatologiczna poprzez specyfikę procedur regeneracyjnych kości i implantacji wszczepów jest metodą inwazyjną, ingerującą w organizm ludzki; czasem nieodwracalnie.

Dla mnie, dla nas, każdy przypadek jest specyficzny, nigdy prosty – nawet po dwudziestu kilku latach praktyki.

2.

Jednym z obecnych „problemów” związanych z leczeniem implantoprotetycznym jest uzyskanie trwałego efektu leczenia, po wielu latach od przeprowadzenia zabiegów implantacyjnych. Dla nas optymalny rezultat leczenia to nie natychmiastowy efekt gojenia, bezpośrednio po zabiegu chirurgicznym. To oczywiste, że zabiegi mają być przeprowadzane w sposób sprawny i prawidłowy. To również nie tylko efekt estetyczny i funkcjonalny bezpośrednio po osadzeniu koron na zębach, implantach. Prawdziwa weryfikacja leczenia następuje po latach. Nasi pacjenci są w kontroli przez „resztę życia”. To znaczy mamy obserwacje wieloletnie efektu naszych działań. To pozwala na weryfikacje tego, co robimy.

Uzyskany efekt po zakończeniu leczenia powinien być stabilny przez następne lata. Należy jednak z całą stanowczością podkreślić, że ten efekt jest zależny od wielu czynników. Pacjent nie może być mylnie, kłamliwie informowany, że implanty mają dożywotnią gwarancję. Takie hasła reklamowe niestety, obserwuję na stronach internetowych, gazetach, bilbordach.

W medycynie nikt nie może dać gwarancji na leczenie. Można mówić o rokowaniu, czyli przewidywanym efekcie leczenia w odniesieniu do konkretnej sytuacji zdrowotnej pacjenta, przy zastosowaniu odpowiedniej metody leczenia. To samo odnosi się do leczenia implantoprotetycznego. Należy pamiętać, że implanty to ciała obce wprowadzane do kości twarzoczaszki. Nikt nie przewidzi, jaka będzie kondycja pacjenta, ogólna, a także miejscowa w następnych latach. Organizm ludzki podlega przemianom biologicznym, procesom zanikowym, „starzeniu” się tkanek, organów.

Dlatego tak ważne jest działanie prewencyjne odpowiednie podejmowanie decyzji o właściwym leczeniu. Także o rodzaju użytych materiałów, wszczepów dentystycznych.

Będąc uczciwym wobec pacjentów, należy podkreślić problem związany z implantami stomatologicznymi, który może dotyczyć sporej liczby pacjentów w okresie od 5 do kilkunastu lat po leczeniu. Mowa tutaj o zjawisku zaniku tkanek miękkich (dziąsła, błony śluzowej), ale przede wszystkim tkanki kostnej w okolicy wszczepów. Zjawisko takie nazywamy periimplantitis. To problem, złożony, który jest wypadkową wielu czynników, ogólnych i miejscowych. Zależnych od leczenia, ale także od pacjentów, utrzymania właściwej higieny jamy ustnej. W naszym Ośrodku stosujemy różne systemy implantologiczne. To rodzaj implantu ma być dostosowany do danej sytuacji klinicznej pacjenta, a nie na odwrót. Między innymi stosujemy implanty o specjalnie modyfikowanej powierzchni u pacjentów z tak zwanej grupy ryzyka, czyli potencjalnie zagrożonych periimplantitis. Jest to nowy rodzaj wszczepów o hybrydowej powierzchni, który potencjalnie (specjalnie używam określenia potencjalnie, ponieważ w medycynie nic nie jest na pewno) obniża ryzyko zaniku tkanki kostnej w okolicy wszczepów na skutek periimplantitis. W tej dziedzinie obecnie prowadzone są intensywne badania, a wspomniane wszczepy są pochodną wieloletnich obserwacji na temat różnych powierzchni wszczepów zębowych i ich wpływu na stabilność tkanek kostnych i miękkich w okolicy wszczepów.

Stosujemy również inne rodzaje wszczepów o odpowiednich kształtach i formach w zależności od jakości tkanki kostnej w miejscu implantacji. Niektóre systemy są specjalnie dedykowane do trudnych warunków kostnych. Decyzja o zastosowaniu danego rodzaju wszczepu zapada zawsze podczas wizyty kwalifikacyjnej, podczas której pacjent jest informowany o możliwościach zastosowania danej metody, rodzaju wszczepu, biomateriału. także o rozwiązaniu protetycznym, gdyż te mogą być proponowane w różnych opcjach.

3

MINIMALNIE INWAZYJNA IMPLANTANTOLOGIA.

Pod tym pojęciem kryje się szereg rozwiązań leczenia implantoprotetycznego, którego celem jest maksymalne ograniczenie liczby i zakresu procedur chirurgicznych.

Leczenie protetyczne jest podyktowane z jednej strony warunkami i stanem wyjściowym, z drugiej oczekiwaniami pacjenta.

W naszej Klinice, stosujemy również metody mało inwazyjne.

W niektórych sytuacjach zastosowanie uzupełnień stałych na wszczepach wymaga przeprowadzenia różnych zabiegów chirurgicznych na kościach twarzoczaszki celem przygotowana łoża kostnego do wprowadzenia implantów. Ale, alternatywnie można stosować rozwiązania prostsze, mniej kosztowne, a przede wszystkim ograniczające czas leczenia i liczbę zabiegów, implantów.  Wskazaniami do takiego postępowania są sytuacje, gdzie u pacjenta, ze względów ogólnie zdrowotnych nie można zastosować rozległych zabiegów regeneracyjnych lub rekonstrukcyjnych. U niektórych pacjentów, ze względów wiekowych, ale również i innych przyczyn, zaniki kości są tak zaawansowane, że wymagają wieloetapowego i długotrwałego leczenia. Alternatywnie, w wielu przypadkach, można zastosować takie procedury, które pozwalają na uzyskanie oczekiwanego efektu funkcjonalnego. Na przykład, w bezzębiu, można zastosować odpowiedniego rodzaju wszczepy i przeprowadzić zabiegi implantacji w taki sposób, aby zastosować odpowiednią konstrukcję protetyczną osadzoną na stałe, jak własne zęby. W takich sytuacjach stosujemy implanty o mniejszych wymiarach, dostosowane do warunków kostnych, a także odpowiednie konstrukcje protetyczne oparte na wszczepionych implantach – stałe lub, w zależności od wskazań, ruchome. We wspomnianym wyżej leczeniu bezzębia można dzięki temu zastosować 2-4 wszczepów dla rozwiązań protetycznych ruchomych, lub na przykład 4 wszczepy (metoda All 0n 4) dla uzupełnień – mostów protetycznych stałych. Metody te mają również aspekt ekonomiczny, ponieważ w znaczny sposób obniżają koszty leczenia implantoprotetycznego, a także, co bardzo ważne, skracają czas leczenia.

Decyzja o zakresie leczenia należy zawsze do pacjenta. Po naszej stronie jest przedstawienie wszystkich wskazań, przeciwwskazań, możliwości i zakresu leczenia, także ryzyka ewentualnych powikłań, ale również rokowania co do każdej zastosowanej metody u danego, podkreślam, pacjenta indywidualnie.