Absolwent Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego (1992 r). Odbył studia uzupełniające na Uniwersytecie w Melbourne
(Australia) oraz szkolenia w ośrodkach implantologicznych w USA, Szwecji, Włoszech,
Szwajcarii i Niemczech. Specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej.

W latach 1996 – 2000 asystent w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Collegium
Medicum UJ, a następnie, przez kolejne trzy lata, asystent w Pracowni Chirurgii
Stomatologicznej CMUJ oraz w Katedrze Protetyki Instytutu Stomatologii CMUJ.
W roku 2003 uzyskał doktorat z zakresu wieloletnich obserwacji klinicznych zastosowania
wszczepów zębowych jako filarów dla uzupełnień protetycznych. Od 2004 roku Kierownik
Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie oraz Kierownik CEIA – Środkowoeuropejskiego Ośrodka
Implantologicznego – Central European Implant Academy. Od roku 2013 wykładowca na
New York University, College of Dentistry (NYUCD), w ramach podyplomowego kształcenia
w zakresie implantologii. W 2013 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk
medycznych z zakresu badań dotyczących problematyki jakości struktur kostnych
twarzoczaszki oraz wpływu rodzaju powierzchni wszczepów na sposób ich obciążania
konstrukcjami protetycznymi.

Członek różnych organizacji i stowarzyszeń: OSIS Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Implantologii Stomatologicznej – OSIS (członek zarządu), Europejskiego Stowarzyszenia
Osteointegracji – EAO, Międzynarodowej Akademii Piezochirurgii i Polskiego
Stowarzyszenia Periodontologicznego. Redaktor działu implantologii w Journal of Dentistry,
czasopisma Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Dental and Medical Problems.

Ponad 20-letnie doświadczenie implantologiczne nabyte w wielu ośrodkach. Udział w
wielu projektach badawczych, krajowych i zagranicznych. m.in. dotyczących wpływu
modyfikacji powierzchni implantów na proces osteointegracji w przypadkach
natychmiastowej implantacji z równoczesnym natychmiastowym obciążeniem wszczepów
konstrukcjami protetycznymi. Specjalizuje się głównie w technikach regeneracji tkanek,
estetycznej odbudowie protetycznej na implantach, natychmiastowym obciążaniu wszczepów.
Od 11 prowadzi kursy podyplomowe w ramach działaności Pracowni Implantologii CM UJ
oraz Środkowoeuropejskiej Akademii Implantologii (CEIA) z zakresu zaawansowanych
procedur chirurgii implantologicznej oraz protetyki na wszczepach. Od roku 2015 prowadzi
zaawansowane kursy jako wykładowca i instruktor w międzynarodowym, implantologicznym
ośrodku szkoleniowym Zimmer-Biomet Institute w Wintertuhr, Szwajcaria.

Autor kilkudziesięciu wystąpień z dziedziny implantologii, w kraju i za granicą
(Wielka Brytania, Szwajcaria, Izrael, Czechy, Płd. Afryka, USA, Taiwan, Tajlandia) oraz
kilkudziesięciu publikacji  z zakresu implantologii i regeneracji tkanek w naukowych
czasopismach krajowych i zagranicznych.

 • Osiągnięcia zawodowe

  Od 2004 roku dr Piotr Majewski jako kierownik Pracowni Implantologii Stomatologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest autorem programu nauczania oraz prowadzi seminaria i wykłady z zakresu implantologii stomatologicznej i implantoprotetyki dla studentów V roku. Za pracę dydaktyczną na uczelni i na forum Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego dwukrotnie otrzymał wyróżnienie.

  Aktywnie uczestniczy w szkoleniu podyplomowym lekarzy stomatologów, przygotowując referaty i demonstracje przypadków klinicznych prezentowane na posiedzeniach Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Sekcji Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej PTS. Prowadzi seminaria i kursy o tematyce implantologicznej w ramach programu przygotowania do specjalizacji z zakresu protetyki i chirurgii stomatologicznej oraz periodontologii.

  W 2004 roku założył Środkowoeuropejski Ośrodek Implantologiczny – CEIA (Central European Implant Academy), w ramach którego realizuje programowe szkolenia podyplomowe dla lekarzy z kraju i zagranicy, a także prowadzi działalność naukową z zakresu implantologii stomatologicznej.

  Od 2005 roku jest organizatorem corocznego Międzynarodowego Sympozjum CEIA, które poprzez udział licznych wykładowców z wiodących ośrodków implantologicznych z zagranicy jest ważnym forum wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnej problematyki badań z uniwersyteckimi ośrodkami w Polsce.

  W roku 2006 pod kierownictwem dr. Majewskiego, w ramach działalności CEIA, zostały podpisane umowy współpracy z ośrodkami akademickimi w Monachium, Goeteborgu i Nowym Jorku (New York University). W obrębie tej współpracy realizowane są międzynarodowe badania, w których aktywnie uczestniczy (m.in. badania nad wpływem powierzchni wszczepów na procesy integracyjne, badania nad zastosowaniem biomateriałów do odtwarzania ubytków kostnych szczęki i żuchwy oraz nad metodami obciążania wszczepów dentystycznych konstrukcjami protetycznymi).

  Ponadto w ramach działalności CEIA oraz Pracowni Implantologii Stomatologicznej CM UJ dr Majewski wspólnie z profesorem M. Hurzelerem z Monachium prowadzi Curriculum Periodontologicznego.

  W 2010 roku został przewodniczącym polskiego zespołu z ramienia Międzynarodowej Fundacji Osteologii przygotowującego protokół standardów postępowania w zaopatrzeniu ubytków poekstrakcyjnych wyrostków zębodołowych.

  Od 2011 roku jest dyrektorem Podyplomowego Szkolenia – dwuletniego programu szkoleniowego skoordynowanego z międzynarodowym programem Instytutu Linharda College of Dentistry New York University, w ramach którego pełni obowiązki patronatu naukowego, kierownictwa merytorycznego i przygotowywania lekarzy do egzaminu końcowego na Uniwersytecie w Nowym Jorku.

  W marcu 2012 roku został mianowany na stanowisko redaktora prowadzącego dział Implantologia Stomatologiczna w „Journal of Stomatology” – oficjalnego czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

  Obecnie prowadzi projekty badawcze nad wpływem modyfikacji powierzchni implantów na proces osteointegracji w przypadkach natychmiastowej implantacji z równoczesnym natychmiastowym obciążeniem wszczepów konstrukcjami protetycznymi. Uczestniczy w szkoleniu podyplomowym lekarzy stomatologów. Prowadzi seminaria i kursy o tematyce implantologicznej w ramach programu przygotowania do specjalizacji z zakresu protetyki i chirurgii stomatologicznej oraz periodontologii.

  Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego PTS, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI (członkiem Ogólnopolskiego Zarządu Głównego OSIS-EDI, a od 2010 przewodniczącym Krakowskiego Oddziału OSIS-EDI), Europejskiej Akademii Osteointegracji EAO, Międzynarodowej Fundacji Osteologii oraz Europejskiej Akademii Piezochirurgii.

  We wrześniu 2013 roku zdobył stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych.

 • Publikacje i projekty badawcze

  Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu implantologii oraz regeneracji tkanek w naukowych czasopismach krajowych i zagranicznych. W swoich artykułach dzieli się wiedzą i 20-letnim doświadczeniem zdobytym w pracy naukowej w różnych ośrodkach badawczych oraz podczas własnej praktyki lekarskiej.

  Jego dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje:

  • 62 publikacje w czasopismach naukowych,
  • 20 opracowań poglądowych,
  • 2 opisy kazuistyki klinicznej,
  • 3 artykuły popularno-naukowe,
  • 1 rozdział w podręczniku,
  • 65 streszczeń referatów wygłoszonych podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, które zostały opublikowane w czasopismach lub materiałach konferencyjnych.

  W roku 1999 otrzymał I nagrodę Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego za cykl artykułów dotyczących reaktywności stopów metali w warunkach ich dotkankowej implantacji, a w roku 2007 wyróżnienie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej za pracę pt.: Sterowana regeneracja tkanki kostnej w praktyce implantoprotetycznej na podstawie własnych doświadczeń klinicznych oraz (wspólnie z ośrodkami w Warszawie i Gdańsku) wyróżnienie za cykl artykułów zawierających wyniki badań wieloośrodkowych dotyczących przed- i śródimplantacyjnej regeneracji struktur kostnych szczęki i żuchwy. W 2011 roku Zarząd Oddziału Krakowskiego PTS wyróżnił jego pracę pt.: Rodzaje konstrukcji protetycznych opartych na wszczepach zębowych jako najlepszą spośród zaprezentowanych na forum zebrań naukowo-szkoleniowych w 2011 roku.

 • Projekty badawcze

  Dr Piotr Majewski był kierownikiem i głównym wykonawcą następujących projektów badawczych:

  • „Tytanowe wszczepy śródkostne jako filary dla rekonstrukcji uzębienia w szczęce”,
  • „Regeneracja tkanki kostnej szczęki i żuchwy jako przygotowanie łoża kostnego dla wszczepów śródkostnych”,
  • „Stosowanie metod implantologicznych w leczeniu całkowitego bezzębia i częściowych braków uzębienia”,
  • „Opracowanie biomechanicznych kryteriów doboru filarów oraz elementów nośnych utrzymujących implantoprotezy stomatologiczne”,
  • „Opracowanie implantoprotetycznego systemu stabilizacji całkowitych protez zębowych”,
  • „Opracowanie metod modyfikacji uzupełnień protetycznych do ich stosowania na bazie śródkostnych wszczepów filarowych”

klinika_129