Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Implantologiczno – Stomatologiczny, ul. Miłkowskiego 3/701, 30-349 Kraków, tel. 600 316 216, e-mail: biuro@klinikaimplantologii.pl

W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, przesyłając e-mail na adres iod@klinikaimplantologii.pl.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:

Dane zwykłe –  art. 6 ust. 1 lit. b

Dane szczególnych kategorii ( stan zdrowia) – art. 9 ust.2 lit. h RODO

w celu: obsługi rejestracyjnej oraz świadczenia usług stomatologicznych dla pacjenta.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi  infrastruktury informatycznej Ośrodka, podmiotów świadczących usługi stomatologiczne na podstawie umowy z ośrodkiem, podmioty świadczące obsługę finansowo-księgową ośrodka, podmiotom dostarczającym przeszczepy kostne oraz implanty stomatologiczne (w przypadku reklamacji), podmiotom świadczącym usługi protetyczne na zlecenie lekarzy Kliniki.

Pani/Pana dane osobowe podane w celach będą przetwarzane do czasu zakończenia koniecznych, ustalonych prawem czynności związanych z obsługą świadczonych usług  (Terminy przechowywania dokumentacji medycznej określa art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) w przypadku dokumentacji medycznej):

– dokumentacja medyczna – 20 lat. Termin  liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

– Zdjęcia cyfrowe wykonane w ramach dokumentacji elektronicznej są częścią tej dokumentacji i wraz z nią są przechowywane. Zdjęcia rentgenowskie analogowe przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta są przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie.

-Skierowania, zlecenia lekarzy 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez przez Ośrodek Implantologiczno-Stomatologiczny z siedzibą w Krakowie, ul. Miłkowskiego 3/701 przysługują Pani/Panu  następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w/w celach jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości realizacji usług ze strony Ośrodka.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Ośrodek nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.